உருமாற்றம்

எனக்குள்ளே வெறுமை எனக்குள்ளே துக்கம் எனக்குள்ளே மௌனம் எனக்குள்ளே தனிமை என எல்லாவற்றையும் பூட்டி வைத்தேன் நீ வரும் நாளில் பட்டாப்பூச்சிகளாய்ப் பறக்கவிட

ஊமை இரவு

உன்னோடு கழித்தஇரவுகள் என்றால் ஊருக்கோரு பொருள் உனக்கும் எனக்கும் வேறு பொருள் உன்னோடு பேசிக் கழித்த இரவுகள் என உண்மை விளம்பினாலும் சந்தேகக் கேள்வி சந்திக்குள் தொக்கி நிற்கும்   ஊமைகளாகவே இருந்துவிட்டுப் போவோம் உனக்கும் எனக்கும் ஒரே பொருள்

எங்கும் நீ

கண்பார்வை படுமாறு இல்லாதிருந்தாலென்ன வண்ணமெல்லாம் நீ என் ஒலி கேட்கும் தொலைவில் இல்லாதிருந்தாலென்ன எண்ணமெல்லாம் நீ   கைக்கெட்டும் தூரத்தில் இல்லாதிருந்தாலென்ன கருத்தெல்லாம் நீ   மெய் அணைக்கும் அணுக்கம் இல்லாதிருந்தாலென்ன உயிரெல்லாம் நீ