மழை – பாரதி

திக்குகள் எட்டும் சிதறி - தக்கத்தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட பக்க மலைகள் உடைந்து - வெள்ளம் பாயுது பாயுது பாயுது - தாம்தரிகிட தக்கத் த்திங்கிடதித்தோம் - அண்டம்  சாயுது சாயுது சாயுது - பேய்கொண்டு தக்கையடிக்குது காற்று - தக்கத்  தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட வெட்டியடிக்குது மின்னல், கடல் வீரத் திரைகொண்டு விண்ணையிடிக்குது கொட்டியிடிக்குது மேகம் - கூ கூவென்று விண்ணைக் குடையுது காற்று சட்டச் சட … Continue reading மழை – பாரதி