மழை – பாரதி

திக்குகள் எட்டும் சிதறி – தக்கத்தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட தீம் தரிகிட

பக்க மலைகள் உடைந்து – வெள்ளம்

பாயுது பாயுது பாயுது – தாம்தரிகிட

தக்கத் த்திங்கிடதித்தோம் – அண்டம் 

சாயுது சாயுது சாயுது – பேய்கொண்டு

தக்கையடிக்குது காற்று – தக்கத்

 தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட தாம்தரிகிட
வெட்டியடிக்குது மின்னல், கடல்

வீரத் திரைகொண்டு விண்ணையிடிக்குது

கொட்டியிடிக்குது மேகம் – கூ

கூவென்று விண்ணைக் குடையுது காற்று

சட்டச் சட சட்டச்சட டட்டா – என்று

தாளங்கொட்டி கனைக்குது வானம்

எட்டுத்திசையும் இடிய – மழை

எங்ஙனம் வந்ததடா, தம்பி வீரா!
அண்டம் குலுங்குது, தம்பி! – தலை

ஆயிரந் தூக்கிய சேடனும் பேய்பொல்

மிண்டிக் குதித்திடுகின்றான்; – திசை

வெற்புக் குதிக்குது; வானத்துத் தேவர்

செண்டு புடைத்திடுகின்றார்; – என்ன

தெய்விக்க்காட்சியை கண் முன்பு கண்டோம்!

கண்டோம் கண்டோம் கண்டோம் – இந்தக்

காலத்தின் கூத்தினை கண்முன்பு கண்டோம்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s